Czy można ubezpieczyć ryzyka budowlano-montażowe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują swoim klientom oferty swoich produktów, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Jedną z nowych ofert jest ubezpieczenie budowlano-montażowe. Co powinniśmy wiedzieć o tym ubezpieczeniu? Czy warto je kupić?

Ryzyka budowlano-montażowe dotyczą przede wszystkich firm, które zajmują się usługami tego rodzaju. Zdarza się czasami, że podnajęta ekipa nie wywiązuje się ze swojego zadania, a klient obarcza represjami finansowymi naszą firmę. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad wykupieniem stosownego ubezpieczenia, które pozwoli nam zniwelować koszty finansowe.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych skierowane jest przede wszystkim do inwestorów, generalnych wykonawców i podwykonawców, firm, które wykonują prace budowlano-montażowe oraz producentów lub dostawców maszyn, urządzeń i instalacji, jeśli prowadzą prace montażowe lub są odpowiedzialni za ich realizację. Umowę standardowo zawiera się na okres 12 miesięcy, możliwe jest także podpisanie jej na czas trwania kontraktu budowlanego lub montażowego. Pod uwagę można też wziąć ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych. 

Standardowe ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych obejmuje swoim zakresem cały proces realizacji inwestycji w trakcie trwania kontraktu, m.in.: realizowane obiekty budowlane i montażowe (bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania), sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy, maszyny budowlano-montażowe. Natomiast, ubezpieczenie to nie obejmuje swoją ochroną, m.in.: materiałów pomocniczych, które nie są związane bezpośrednio z budową (takich, jak paliwa i chemikalia), maszyn budowlanych w zakresie szkód komunikacyjnych objętych ubezpieczeniem AC, rysunków, akt, dokumentów, papierów wartościowych i gotówki oraz oprogramowania, zbiorów, bazy danych.

Ubezpieczenie to może być zawarte w zakresie podstawowym, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową za szkody powstałe w wyniku określonych zdarzeń, np.:

–   ognia czy eksplozji,
–   katastrofy budowlanej,
–   awarii urządzeń,
–   także koszt akcji ratowniczej.

Możliwe jest również poszerzenie umowy o ryzyka dodatkowe, do których należą, m.in.: huragan, powódź czy obsunięcie się ziemi.
Warto również pamiętać, że warunkiem skutecznej ochrony ubezpieczeniowej jest zadeklarowanie do ubezpieczenia całkowitej wartości robót budowlano-montażowych objętych kontraktem, powiększonej o wartość wszystkich materiałów do przerobu, urządzeń, konstrukcji lub elementów będących przedmiotem montażu oraz odrębnie wartości maszyn, sprzętu i zaplecza budowy.

 

Firmy mogą wziąć pod uwagę zakup ubezpieczenia w pakiecie – pomoże w tym agencja ubezpieczeniowa.


Czego ubezpieczenie nie obejmuje?

Przed podpisaniem polisy, należy zapoznać się gruntownie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń, które zawierają, m.in. rozdział dotyczący wyłączeń. Są to sytuacje, w wyniku których nie otrzymamy odszkodowania. Najczęściej ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych nie obejmuje swoim zakresem:

– trzęsienia ziemi,
– działania energii jądrowej,
– całkowitego lub częściowego wstrzymania robót,
– działań wojennych, wszelkiego rodzaju wewnętrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu i sabotażu,
–  umyślnego działania ubezpieczającego,
–  rażącego niedbalstwa,
–  szkód spowodowanych wadliwym projektem, wadą materiału lub wadliwym wykonawstwem,
–  normalnego zużycia, korozji, pogorszenia działania wskutek nieużywania i oddziaływania normalnych warunków atmosferycznych, z którymi trzeba się liczyć uwzględniając porę roku i miejscowe warunki,
–  szkód eksploatacyjnych, wynikłych z awarii elektrycznej, mechanicznej lub innego zakłócenia w pracy maszyn, sprzętu i wyposażenia chyba, że w następstwie takiej awarii powstały szkody w obiekcie budowlanym, montażowym lub innym ubezpieczonym mieniu.

Ubezpieczenia mieszkania i domów porównasz na rankomat.pl!!!