Jak ubezpieczyć komputer i inny sprzęt elektroniczny cz. 3

Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczenia i jest podstawą do obliczenia składki. Odpowiada ona wartości odtworzenia bądź nabycia tego samego rodzaju urządzenia lub o zbliżonych parametrach użytkowych, z uwzględnieniem cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów firm elektronicznych.

Ubezpieczeniem gwarantującym wypłatę odszkodowania według wartości odtworzeniowej może być objęty sprzęt nie starszy niż 5 lat. Natomiast starsze urządzenia ubezpieczane są na kwoty odpowiadające ich wartości rzeczywistej, po uwzględnieniu amortyzacji.

Suma ubezpieczenia

Podanie zaniżonych cen sprzętu (niedoubezpieczenie) w celu obniżenia wysokości składki jest działaniem na własną szkodę, gdyż w przypadku kradzieży firma otrzyma odszkodowanie w wysokości kwoty zawartej w umowie. Natomiast zawyżanie cen sprzętu jest równie niekorzystne, gdyż odszkodowanie i tak wypłacane jest według wartości katalogowej danego modelu. W czasie trwania umowy ubezpieczenia możliwe jest podwyższenie sumy ubezpieczenia, za zgodą ubezpieczyciela, co wiąże się z opłacaniem dodatkowej składki. Składkę ubezpieczeniową często oblicza kalkulator oc.

W przypadku danych i nośników danych (warunkiem ich ubezpieczenia jest objęcie komputerów ochroną od szkód materialnych) suma ubezpieczenia powinna odpowiadać wartości przewidywanej maksymalnej straty, oddzielnie dla wymienionych nośników danych oraz programów systemowych i indywidualnych programów użytkowania. Przy tego typu ubezpieczeniach istnieje wymóg kopiowania danych zawartych na twardych dyskach przynajmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w zamkniętym pojemniku np. szafie ogniotrwałej, a czasem także archiwizowania kopii.

Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie dla każdego przedmiotu objętego ochroną, przez podanie jego parametrów identyfikacyjnych we wniosku lub wykazie stanowiącym integralną część polisy. Wymóg ten nie dotyczy firm o wyjątkowo dużym nasyceniu elektroniką, takich jak banki, których sprzęt ubezpieczany jest całościowo według wartości księgowej, bez potrzeby indywidualnej specyfikacji.

Odszkodowanie

W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczona firma zobowiązana jest powiadomić straż pożarną, policję i inne organy, stosownie do okoliczności zaistniałej szkody, użyć wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia strat oraz zabezpieczyć mienie bezpośrednio zagrożone. Wymagane jest niezwłoczne (nie później niż dnia następnego od daty powstania szkody) powiadomienie przedstawiciela towarzystwa o miejscu, rodzaju, przedmiocie i orientacyjnej wartości szkody, a następnie umożliwienie dokonania szczegółowych oględzin miejsca i przedmiotu szkody w celu sporządzenia protokółu. Na żądanie towarzystwa poszkodowana firma zobowiązana jest do przedstawienia wszelkich dowodów i świadectw dotyczących sprawy, które mogą wpłynąć na wysokość odszkodowania. Powszechnie obowiązuje zasada, by przed rozpoczęciem czynności likwidacyjnych nie zmieniać stanu faktycznego spowodowanego wypadkiem, chyba że zmiany były niezbędne do zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie i zmniejszenia rozmiarów strat. Naprawdę warto się ubezpieczyć.

Agencje ubezpieczeniowe deklarują wypłatę odszkodowania w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie, pod warunkiem złożenia przez poszkodowanego w terminie 14 dni rachunku strat oraz innych dokumentów uzasadniających roszczenie. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności powołania biegłych lub wdrożenia postępowania karnego.