Jak ubezpieczyć komputer i inny sprzęt elektroniczny cz.1

Trudno jest sobie wyobrazić pracę w firmie bez komputera i zawartych w nim danych, kserokopiarki, czy najróżniejszych urządzeń pomiarowych. Sprzęt elektroniczny jest delikatny i łatwo go uszkodzić, a do tego bywa „łakomym kąskiem” dla złodzieja. Narażony jest także na różne przypadki losowe, takie jak powódź czy pożar. Ochrona majątku elektronicznego od różnych ryzyk to szansa na uniknięcie strat materialnych przez firmy. To również szansa na pozyskanie klientów przez agencje ubezpieczeniowe, które przygotowały dla zainteresowanych bogatą ofertę usług.

Właściciele firm prywatnych to grupa osób potrzebująca różnego rodzaju ochrony. Często oprócz ubezpieczenia na życie ubezpieczają swoje mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem i rabunku. Kupują także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia. Jak każdy kierowca posiadają też ubezpieczenie samochodowe oc. Nie mniej ważne jest także ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i komputerów firmowych.

Znaczna liczba polskich przedsiębiorstw i instytucji wyglądem i wyposażeniem nie odbiega dziś od europejskich standardów, co najczęściej wiąże się z poniesieniem przez nie dużych nakładów finansowych. Tym pozytywnym jakościowym zmianom nie towarzyszy jednak zmniejszenie zagrożeń, na jakie narażone są nie tylko pomieszczenia, lecz również znajdujący się w nich sprzęt.
Według opinii przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, do ochrony urządzeń elektronicznych nie trzeba przekonywać dużych przedsiębiorstw, o czym świadczy fakt, że prawie 100% spośród nich ubezpiecza ten majątek. Ich właściciele przekalkulowali, że nie stać ich na to, żeby się nie ubezpieczać, ponieważ koszt takiego zaniechania jest często znacznie wyższy niż wartość samego sprzętu. Awaria systemu klimatyzacji w jednym z dużych koncernów spowodowała przegrzanie serwera i uszkodzenie pamięci operacyjnej, w związku z czym zniszczona została jego płyta główna i procesory. Utracono także dane transakcyjne z całego dnia. Jak się okazało straty materialne wyniosły około 1 mln PLN, lecz koszt odtworzenia danych prawie 2,5 mln PLN
Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja w średnich i małych przedsiębiorstwach, z których co piąte nie ma wykupionego żadnego ubezpieczenia.

Od czego może być ubezpieczony sprzęt?

Zakres ubezpieczenia jest zazwyczaj przedmiotem uzgodnień pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Niektóre towarzystwa udzielają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Podstawowy obejmuje m.in. pożar, uderzenie pioruna, powódź, deszcz, wilgoć, obsunięcie się ziemi, huragan, którego działanie wyrządza masowe szkody, zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
Zakres rozszerzony dodatkowo obejmuje m.in. kradzież z włamaniem i rabunek, umyślne działanie osób trzecich, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbania, błąd operatora, przemieszczanie sprzętu w obrębie miejsca ubezpieczenia.
Niewielkim firmom dysponującym skromnym wyposażeniem elektronicznym, towarzystwa zwykle proponują ubezpieczenie go w ramach ubezpieczenia, obejmującego wybrane ryzyka, np. od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku. Na gwarantowaną sumę ubezpieczenia, którą w razie wystąpienia szkody wypłaci towarzystwo, składa się wartość poszczególnych składników wyposażenia firmy, którą ubezpieczyciel sprawdza na podstawie zakładowych kartotek. W razie wypłaty odszkodowania suma ta jest pomniejszona o udział własny ubezpieczonego, czyli tzw. franszyzę redukcyjną. Duży udział własny oznacza niższą składkę dla ubezpieczającego sprzęt, ale też niższą kwotę ewentualnego odszkodowania.
Firmom, które mają na wyposażeniu większą ilość urządzeń elektronicznych różnego typu, firmy ubezpieczeniowe, oferują specjalistyczne ubezpieczenie tego rodzaju sprzętu od wszystkich ryzyk (all risks). Wówczas ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność za pokrycie szkód spowodowanych nie tylko przez ogień, powódź i inne żywioły oraz kradzież z włamaniem i rabunek, ale także powstałe z innych przyczyn, takich jak:

  1. działanie człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędy w obsłudze czy zniszczenie przez osoby trzecie),
  2. wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady przemysłowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,
  3. zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej,
  4. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych (np. działanie pola elektromagnetycznego) pod warunkiem zainstalowania odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

Ochroną może być także objęte mienie stanowiące własność ubezpieczającego, używane w celach zawodowych w miejscu określonym w umowie, zainstalowane na stanowiskach pracy.