Ubezpieczamy domek letniskowy

W domu letniskowym zazwyczaj spędzamy wolny czas podczas urlopu lub weekendu. W pozostałe dni roku najczęściej zaglądamy tam sporadycznie. Czy pozostawione tam sprzęty są bezpieczne? Aby nie zamartwiać się losem „naszej posiadłości”, warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia.

Warto też zastanowić się nad wariantami ubezpieczenia:

  1. od kradzieży z włamaniem i rabunkiem,
  2. od pożaru i innych zdarzeń losowych (między innymi: uderzenie pioruna, huragan, grad, deszcz, osuwanie się ziemi, zapadnięcie się ziemi, lawina, zalanie, powódź, pożar, huragan.

Najdroższe jest ubezpieczenie na wypadek kradzieży. Częste kradzieże w domkach letniskowych mają wpływ na wysokość stawki ubezpieczeniowej. Takiego problemu nie mają właściciele domków, które znajdują się w sieci monitoringu. Koszty takiego ubezpieczenia mogą być niższe. Jeżeli obawiamy się zalania lub pożaru, można skorzystać z ubezpieczenia domku letniskowego i jego wyposażenia tylko od tych zdarzeń. W takim przypadku roczna składka nie jest bardzo wysoka. W przypadku domku drewnianego składka może być wyższa niż w przypadku domku murowanego.

Wybieramy ubezpieczenie

Jeżeli zdecydowaliśmy się zabezpieczyć swoje mienie, kolejnym krokiem będzie analiza ofert firm ubezpieczeniowych oraz tego, co proponuje się klientowi w ubezpieczeniu podstawowym, a co w rozszerzonym. Firmy ubezpieczeniowe jako podstawę ubezpieczenia traktują domek letniskowy, czyli obiekt przeznaczony na cele rekreacyjne. Warto zapoznać się z rodzajami ubezpieczeń majątkowych.

Dodatkowe możliwości

W zależności od wyboru firmy ubezpieczeniowej, można dodatkowo ubezpieczyć:

  1. budynki gospodarcze i garaże położone na terenie posesji,
  2. ruchomości domowe znajdujące się w budynku ( np. meble, odzież, urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, zapasy gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy)
  3. elementy stałe, czyli zabudowy wnęk pawlaczy i ścian, obudowy instalacji grzejników, drzwi i okna łącznie z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, piece i kominki, stałe wyposażenie kuchni, urządzenia wodno kanalizacyjne, wykładziny ścian, podłóg, instalacja klimatyzacyjna, wentylacyjna, telefoniczna, alarmowa, domofonowa, punkty świetlne na stałe związane z podłożem.

Wybór ubezpieczyciela

Warto wybrać firmę wiarygodną, wypłacalną, o uznanej reputacji i dobrych wskaźnikach finansowych. Ważne, aby firma ta posiadała oddział w miejscu zamieszkania klienta.
Niezmiernie istotną kwestią jest sprawa wypłacania odszkodowań. Porównanie ofert ubezpieczeniowych w porównywarce ubezpieczeń (np. na stronach internetowych) z pewnością ułatwi nam wybór. Warto zwrócić uwagę przy wyborze oferty na możliwość pomocy w przypadku likwidacji szkód.  Należy pamiętać, żeby dokładnie ustalić wartość ubezpieczanego mienia wraz ze szczegółowym jego spisem oraz uważnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczeń.

Suma ubezpieczenia

Kwotę ustala ubezpieczający oddzielnie dla: domu letniskowego oraz mienia ruchomego. Suma ubezpieczenia naszego domu letniskowego powinna odpowiadać wartości rzeczywistej budynku, pomniejszonej o stopień zużycia (amortyzację). Niektóre z firm ubezpieczeniowych dają możliwość podniesienia sumy ubezpieczenia do kwoty odpowiadającej wartości nowego. Suma ubezpieczenia mienia ruchomego również powinna odpowiadać jego rzeczywistej wartości, ale należy określić ją oddzielnie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i oddzielnie do ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem.

Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od:

  1. okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia (najczęściej na 12 miesięcy),
  2. zakresu ubezpieczenia (podstawowy lub rozbudowany o dodatkowe opcje),
  3. rodzaju mienia,
  4. sumy ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie nie chroni nas przed każdym nieszczęśliwym zdarzeniem. W ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) można zapoznać się z wyłączeniami od umowy, czyli zdarzeniami, za które firma ubezpieczeniowa nie ponosi odpowiedzialności. Na przykład za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego, osobę, za którą ubezpieczający ponosi odpowiedzialność lub która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym. Za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, powstałe wskutek deszczu nawalnego, jeżeli zalanie wodą nastąpiło z powodu złego stanu dachu lub niezabezpieczenia otworów dachowych. Szkody powstałe wskutek zalania lub zawilgocenia domu i pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, urządzeń odprowadzających wodę z dachów (rur spustowych i rynien) lub wskutek przenikania wód gruntowych lub wynikłe wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynku, powstałe w aparatach lub innych urządzeniach wskutek działania prądu elektrycznego podczas ich eksploatacji, chyba, że działanie prądu spowodowało równocześnie pożar. Szkody powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, działania energii atomowej, wyrządzone przez ubezpieczającego lub osoby bliskie będące pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych.