Ubezpieczenia a wyłączenia od odpowiedzialności – co należy o nich wiedzieć?

Wielu z nas kupując ubezpieczenie niewiele wie o dokumencie OWU, ani zawartym w nim rozdziale dotyczącym wyłączeń ubezpieczyciela od odpowiedzialności. Artykuł ten przybliży nam wiedzę w tym zakresie. Co warto wiedzieć o wyłączeniach?

Ubezpieczenia stanowią już nieodłączny element naszego życia, każdy z nas musi bowiem wykupić chociażby te obowiązkowe, np. posiadacze samochodów są zobligowani do kupienia ubezpieczenia OC. Są one tak naprawdę niejako inwestycją na przyszłość, mianowicie płacąc nawet niewielką składkę roczną, mamy pewność, że w razie jakiegoś nieszczęścia dostaniemy środki finansowe, które pomogą nam lub wręcz umożliwią np. zakup nowego samochodu w przypadku kradzieży.

 

 

Warto więc opłacić składkę AC i być spokojnym, niż w wyniku kradzieży pojazdu stracić bezpowrotnie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zatem, z przyczyn oczywistych, nie trzeba nikogo przekonywać o zaletach wykupionej polisy, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach ubezpieczyć możemy niemalże wszystko. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, a przede wszystkim zasobność portfela. A potem stajemy przed wyborem konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz wariantu ubezpieczenia. Pamiętajmy jednak – zanim podpiszemy jakakolwiek polisę, przeczytajmy dokładnie dokument OWU, a w szczególności rozdział dotyczący wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela (dowiedz sie wiecej).

Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń, w skrócie zwane OWU, to przepisy prawne stosowane do wszystkich ubezpieczeń danego działu lub rodzaju, które zawierają obowiązki stron umowy ubezpieczenia.  Zatem, OWU  to dla nas najważniejszy dokument dotyczący ubezpieczenia, który obowiązkowo powinniśmy przeczytać. OWU określają, m.in. procedury przy wypłacie odszkodowania, czyli w jaki sposób będzie określona wysokość odszkodowania i jaki jest termin zgłoszenia szkody. Dokument ten określa również obowiązki nasze oraz towarzystwa ubezpieczeniowego wynikające z zawartej umowy. Zazwyczaj dokument ten jest doręczony do naszych rak przez przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego przed zawarciem polisy. Klient, który zamierza zawrzeć jakiekolwiek ubezpieczenie powinien szczegółowo się z nim zapoznać. Warto również mieć na względzie fakt, iż zawierając umowę ubezpieczenia zazwyczaj podpisujemy oświadczenie, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń i je akceptujemy. W takim przypadku warunki te są wiążące i musimy się do nich szczegółowo stosować. Jeśli ich nie przeczytamy, wówczas pozbawiamy się wiedzy dotyczącej naszego ubezpieczenia. Natomiast brak tej wiedzy może spowodować niedopełnienie określonych obowiązków, a w konsekwencji brakiem wypłaty odszkodowania. Ponadto warto zapamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własne OWU, które się miedzy sobą znacznie różnią, dlatego wybierając spośród kilku ubezpieczycieli, zapoznajmy się z wszystkimi dokumentami. Bardzo istotną częścią OWU jest rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z rozdziałem tym należy się gruntownie  zapoznać jeszcze przed zawarciem umowy, gdyż w każdym przypadku zaistnienia szkody w sytuacji opisanej w danym wyłączeniu, towarzystwo ubezpieczeniowe wyłącza się z odpowiedzialności, czyli nie wypłaci nam odszkodowania.

Wyłączenia od odpowiedzialności

Jak już zostało wspomniane powyżej wyłączenia odpowiedzialności to niejako katalog zdarzeń, w przypadku których nie możemy domagać się pokrycia straty od ubezpieczyciela. W sytuacji, gdy celem każdej kupionej polisy jest odszkodowanie, dokument ten powinien być dla nas najważniejszy. Tymczasem wielu z nas czyta go bardzo pobieżnie, bądź w ogóle unika zapoznania się z OWU. Zachowanie takie wydaje się być bardzo nieodpowiedzialne, albowiem, po co kupujemy polisę, jeśli nie czytamy dokumentu warunkującego wypłatę odszkodowania.

Sytuacje wyłączeń są rozmaite, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz konkretnego ubezpieczenia. Niemożliwe jest zatem przytoczenie ich tu wszystkich, natomiast warto przedstawić te, które pojawiają się w OWU najczęściej.

Należą do nich:
– spowodowanie sytuacji pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
– działanie z rozmysłem,
– niedopełnienie określonych obowiązków, np. w przypadku AC brak zamontowanych zabezpieczeń antywłamaniowych,
– rażące niedbalstwo ubezpieczonego,
– sytuacje spowodowane wojną, atakiem terrorystycznym itp.

Pamiętajmy zatem przed podpisaniem polisy o przeczytaniu rozdziału w OWU dotyczącego wyłączeń od odpowiedzialności.