Ubezpieczenia lotnicze

Transport lotniczy należy  do najbardziej pożytecznych wynalazków, jakimi do tej pory posługuje się człowiek. Dzięki niemu  można szybko przemieścić  w przestrzeni dużą liczbę ładunku i ludzi, ułatwia on życie na wiele sposobów.

Oferowane przez firmy ubezpieczenia lotnicze skierowane są do różnych podmiotów eksploatujących statki powietrzne w celach transportowych, turystycznych, agrotechnicznych. W skład ubezpieczeń lotniczych wchodzą:

– ubezpieczenie aerocasco,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich, innych niż pasażerowie,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wobec pasażerów oraz ich bagażu i rzeczy osobistych,
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika z tytułu przewozu ładunków,
– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków załogi,
– ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi.

AEROCASCO

To ubezpieczenie statków powietrznych od uszkodzeń w powietrzu, na lądzie i na wodzie wynikłych wskutek zdarzeń losowych objętych zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie rodzaje statków powietrznych (wraz z ich standardowym i dodatkowym wyposażeniem) będących w posiadaniu i/lub użytkowaniu przez ubezpieczającego i dopuszczonych do lotów na podstawie obowiązujących przepisów. Ubezpieczenie obejmuje szkody częściowe i całkowite powstałe wskutek wypadku podczas startu, lotu, lądowania, kołowania lub postoju oraz szkody powstałe podczas naprawy, przeglądu, modernizacji itp.

OC użytkownika

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna wobec osób trzecich, innych niż pasażerowie, jeśli w związku z użytkowaniem statku powietrznego zaistniało zdarzenie losowe, w następstwie którego użytkownik zobowiązany jest z mocy prawa do naprawienia szkody rzeczowej i/lub osobowej wyrządzonej osobom trzecim.

OC przewoźnika

Przedmiotem ubezpieczenia jest OC czyli odpowiedzialność cywilna przewoźnika wobec pasażerów, ich bagażu i rzeczy osobistych, gdy w związku z określoną w umowie działalnością przewoźnik zobowiązany jest do naprawienia szkód polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub spowodowaniu śmierci podróżnego, na zagubieniu, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu i rzeczy osobistych wniesionych na pokład lub powierzonych do przewozu. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej w zakresie pasażerów oraz ich bagażu minimalna ochrona ubezpieczeniowa jest ustalana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 785/2004. 785/2004. 785/2004. 785/2004. 785/2004. 785/2004. 785/2004.

OC CARGO

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu ładunków, jeżeli w związku z określoną w umowie działalnością zaistnieje zdarzenie, w następstwie którego przewoźnik jest zobowiązany z mocy prawa do naprawienia szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powierzonego do przewozu ładunku (w okresie od przyjęcia do przewozu do momentu wydania go osobie wymienionej w liście przewozowym jako odbiorca).

NNW członków załogi

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas pełnienia obowiązków członka załogi (nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, w następstwie których ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł).

Przewóz lotniczy to najszybszy sposób na dostawę ładunku, jedyny możliwy w niektórych przypadkach. Do podstawowych zalet transportu lotniczego można zaliczyć bardzo dużą szybkość dostawy, mobilność, wysoki poziom bezpieczeństwa przewożonego ładunku oraz ogromny zasięg terytorialny. Co do wad, podstawową z nich jest dosyć wysoki koszt przesyłki lotniczej. Oprócz tego, w pewnych przypadkach możemy spotkać się z ograniczeniami, co do wymiarów, wagi oraz opakowania przewożonych ładunków. Również transport pasażerski staje się coraz szybszy, a także coraz bardziej komfortowy. Stwarza to nowe możliwości, a także znacznie wpływa na oszczędność czasu.