Ubezpieczenie bagażu turystycznego

W okresie wakacyjnym nasze bagaże są w szczególności narażone na kradzież, dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu rzeczy zabieranych w podróż.

Wyjeżdżając na wakacje warto pomyśleć o ubezpieczeniu bagażu. Jest to zabezpieczenie na wypadek jego zaginięcia lub kradzieży. Jednak nawet, gdy nie wykupimy takiego ubezpieczenia przed urlopem, możemy liczyć na uzyskanie odszkodowania. Zostanie ono wypłacone z ubezpieczenia odpowiedzialnego za szkodę. Od momentu opuszczenia domu nasz bagaż nie jest chroniony przez ubezpieczenie mieszkania. Większość ubezpieczeń turystycznych zawiera także ubezpieczenie bagażu. Jest to jednak oferta przeznaczona dla osób odbywających podróże zagraniczne. Decydując się na wycieczkę, na obszarze naszego państwa musimy wykupić oddzielne ubezpieczenie. Umowa może być zawarta indywidualnie bądź w formie grupowej przez biuro podróży, kluby, organizatorów wyjazdu, itp. Warto sprawdzić również czy ubezpieczenie bagażu nie jest już zawarte na przykład jako dodatek do polisy oc i ac ubezpieczenia komunikacyjnego.

Przedmiot ubezpieczenia

Za bagaż uważa się rzeczy należące do ubezpieczonego przewożone lub przenoszone poza miejsce jego stałego zamieszkania. Bagaż podróżny stanowią zazwyczaj przedmioty osobistego użytku ( odzież, obuwie, środki higieny osobistej).

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek:

  • katastrofy lub wypadku środka komunikacji,
  • kradzieży dokonanych w miejscach zamknięty bądź jeśli bagaż pozostawał pod opieką ubezpieczonego lub został oddany do przechowalni,
  • rabunku,
  • zdarzeń losowych do których zalicza się: wybuch ognia, huragan, powódź, uderzenia pioruna, wybuch, deszcz nawalny, grad, lawiny, zapadnięcia, osunięcia i trzęsienia ziemi, wydostania się wody z urządzeń kanalizacyjnych, wybuchu wulkanu,
  • zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów podczas nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego zachorowania ubezpieczonego.

Za opłatą dodatkową umowa może być rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem do zamkniętego pojazdu poza miejscem zamieszkania.

Składka i suma ubezpieczenia

Składka ubezpieczenia zależy od: zakresu ochrony, strefy do której planujemy wyjechać (najczęściej stosowany podział wygląda tak: Europa, USA, Kanada, Australia, Japonia oraz resztę świata), oraz okresu, na jaki zawarto umowę, formę płatności. W celu odszukania interesującej nas polisy będzie przydatna bedzie porównywarka ubezpieczeń. 
Suma ubezpieczenia ustalana jest przez firmę ubezpieczeniową. Mieści się ona zazwyczaj w przedziale od 500 złoty do 1000 dolarów. Przyjęto zasadę, że im dalej wyjeżdżasz, tym ubezpieczyciel ustala wyższą sumę ubezpieczenia.
Umowę zawiera się na czas wyjazdu lub okres roczny.

Odszkodowanie

Odszkodowanie otrzymamy po powrocie do kraju. Należy zgłosić się do najbliższej siedziby agencji, w której ubezpieczyliśmy bagaż wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi fakt, że staliśmy się ofiarami kradzieży. Może być to zaświadczenie od policji lub obsługi hotelu. Jeżeli bagaż został skradziony z przechowalni konieczne będzie okazanie kwitu, dowodu zdeponowania bagażu. Odszkodowania nie otrzymamy wtedy, gdy zaginięcie bagażu będzie wynikało z naszego zaniedbania, jeśli byliśmy pod wpływem środków odurzających lub przebywaliśmy na terytorium, gdzie prowadzi się działania wojenne.

Korzyści wynikające z posiadania tego rodzaju ubezpieczenia, to przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa. Osoba, która wykupiła polisę przed wyjazdem  może czynnie wypoczywać, nie pilnując przez cały czas swojego bagażu.