Ubezpieczenie mienia firmy od ognia i innych zdarzeń losowych

Ogień to żywioł, który potrafi zniszczyć dorobek wielu pokoleń w zaledwie parę chwil. Ubezpieczenia ogniowe zapewniają fundamentalną ochronę majątku przedsiębiorstwa przed skutkami o charakterze katastroficznym, mogącymi powodować poważne straty finansowe (utrata lub zniszczenie aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej). Poza tym, straty poniesione na skutek pożaru w firmie to nie tylko zniszczone mienie, ale również utracony zysk przy niemożności dalszego działania firmy.

 

 

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są budynki wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady adaptacyjne, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, środki obrotowe tj. surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, opakowania i wyroby gotowe, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników, niskocenne składniki majątku oraz inne mienie uwzględnione w przedmiocie ubezpieczenia. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje ochroną ewidencjonowane mienie, stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, a w szczególności:

 • budynki i budowle,
 • maszyny, urządzenia, wyposażenie z wyłączeniem niskocennych składników majątku,
 • niskocenne składniki majątku,
 • wartości pieniężne,
 • nakłady inwestycyjne,
 • środki obrotowe,
 • mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
 • mienie pracownicze rozumiane jako mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych,
 • pracowników ubezpieczającego, z wyłączeniem wartości pieniężnych.

Należy pamiętać, że podstawowe ubezpieczenia oc nie zawsze obejmują ubezpieczenie ogniowe – upewnij się czytając OWU.

 

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są szkody:

 1. w podstawowym zakresie ubezpieczenia spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego;
 2. w rozszerzonym zakresie ubezpieczenia spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, śnieg, dym, sadzę, zalanie lub trzęsienie ziemi;
 3. w pełnym zakresie ubezpieczenia spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, śnieg, dym, sadzę, zalanie, trzęsienie ziemi lub powódź.

Ponadto, niezależnie od wybranego zakresu ubezpieczenia, dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte szkody powstałe w przedmiocie ubezpieczenia wskutek przepięcia, dewastacji, katastrofy budowlanej, a także pożaru, wybuchu lub upadku statku powietrznego w następstwie aktu terroru.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest to kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w ramach której wypłacane jest odszkodowanie. Wysokość sumy ubezpieczenia określa klient w porozumieniu z towarzystwem ubezpieczeniowym na podstawie ustalonego zakresu ubezpieczenia i ustalonych wartości ubezpieczeniowych. W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w następujących systemach ubezpieczenia:

 • na sumy zmienne,
 • na sumy stałe,
 • na pierwsze ryzyko.

W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może zostać zawarta według następujących wartości ubezpieczeniowych:

 • wartość odtworzeniowa (nowa), wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia (np. zakupu, odbudowy) mienia dotkniętego szkodą,
 • wartość księgowa brutto,
 • wartość księgowa netto,
 • wartości rzeczywista.

Czynniki wpływające na cenę ubezpieczenia

 

Cena ubezpieczenia majątku od pożaru i innych zdarzeń losowych  zależy od wielu czynników. Do najistotniejszych należy zaliczyć takie, jak:

 • zakres ubezpieczenia,
 • rodzaj działalności i związane z nią zagrożenia,
 • rodzaj wykorzystywanych surowców i materiałów,
 • rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych i ich skuteczność,
 • konstrukcja budynków, ich wysokość i powierzchnia,
 • sposób składowania stosowany w przedsiębiorstwie.

Pamiętajmy o ubezpieczeniu

 

Nasza świadomość, że natura może stanowić prawdziwe zagrożenie, jest wciąż zbyt mała.

Pamiętajmy, że nawet niewielka składka może przynieść nam korzyści, gdyż w razie np. pożaru ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. Zabezpieczenie od żywiołów jest mniej kosztowne niż usuwanie szkód na własną rękę. Podstawowa polisa mieszkaniowa chroni nieruchomość przed skutkami klęsk żywiołowych, ale nie przed wszystkimi i w ograniczonym zakresie. Żeby uzyskać szerszą ochronę, trzeba dokupić przynajmniej kilka dodatków, jak ruchomości domowe, zabudowania na posesji czy powódź. Kiedy już zdecydujesz, jaki produkt Cię interesuje, poszukaj go w jak najniższej cenie. Żeby nie przepłacić, wykorzystaj kalkulator polis mieszkaniowych.